Άνταρ Μον

Άνταρ Μον

Μια πρακτική ενεργού διαλογισμού, που βοηθά ιδιαίτερα σ’ αυτή τη διαδικασία, είναι το Άνταρ Μον. Η τεχνική αναγνώρισης της εσωτερικής σιωπής. Ο ασκούμενος κινητοποιεί την επίγνωσή του, παρατηρώντας τις αυθόρμητες σκέψεις του, χωρίς να λογοκρίνει και να αναλύει αυτά που έρχονται είτε με τη μορφή εικόνων ή σκέψεων, παρακολουθεί τις νοητικές του διακυμάνσεις, τις αλλαγές…

Yoga & κατάθλιψη

Ο νους παράγει συνεχώς σκέψεις, δημιουργεί σκεπτομορφές και εικόνες που σε 24ωρη βάση προβάλλονται στη νοητική οθόνη. Η χαμηλή επίγνωση, και η ελλιπής διάκριση, επιτρέπουν σ’ αυτές τις προβολές, να κινητοποιούν και να κατευθύνουν τα αισθήματα και τα συναισθήματα, έτσι ώστε ανάλογα με τη δυναμική τους και την έντασή τους ο νους να ταυτίζεται και…